Orientats a la indústria, connectats al territori

La setmana pasada es va signar a la UAB la Declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització. Aquesta declaració va estar signada pels rectors de universitats catalanes que tenen presència al territori -entre elles la UPC- i els 23 alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental, els secretaris generals de la UGT i CCOO del Vallès Occidental, els president de les patronals PIMEC i CIE del Vallès, els responsables de les Cambres de Comerç i la Fundació ESDI. El Campus de la UPC a Terrassa actua en aquesta comarca com l'agent d'R+D industrial. 400 investigadors, 38 grups de recerca i una capacitat de d'innovació tecnològica que produeix mes 250 projectes cada any configuren aquest campus universitari com a un element clau per al desenvolupament territorial. Llegiu per què.
 

Dos investigadors treballant a un laboratori del campus de la UPC a Terrassa
Dos investigadors treballant a un laboratori del campus de la UPC a Terrassa | UPC

El Vallès és la fàbrica de Catalunya. Al Vallès Occidental es genera l’11% del PIB català, hi viuen 862.369 habitants dels que 315.016 treballen en  24.415 empreses. Segons la plataforma  FEM-Vallès, la nostra comarca representa el 30% de l’ocupació industrial catalana, amb una participació del 25,5% del valor afegit industrial del país. En aquest context s’ubica l’activitat d’R+D del Campus de la UPC a Terrassa; una activitat d’innovació tecnològica orientada a la Indústria i que forma part del pol emergent  d’innovació de l’àrea del Vallès format, entre altres, per la UAB, el Sincrotó  i el Parca de l’Alba, ESADE Creàoplis, Orbital 40, la Fundació ASCAMM, El Laboratori General d’Assaigs, l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès, o LEITAT entre altres.

Al Campus de la UPC a Terrassa treballen actualment 38 grups de recerca amb un capital humà que s’apropa als 400 investigadors procedents de 27 països. 9 d’aquets grups  pertanyen a la Xarxa TECNIO de la Generalitat, és a dir, són grups especialitats en transferir els resultats de les seves innovacions directament a la indústria. Aquest fet configura Terrassa com la primera ciutat catalana, desprès de Barcelona, en transferència d’innovació tecnològica a les empreses.

Transformar l’economia d’un territori

Per tant, la ciutat de Terrassa i el Vallés tenen en la UPC  un gran pol de talent que orienta la seva activitat cap el teixit productiu, cap a la millora de la competitivitat de les empreses, capaç de generar en un sol any més de 250 projectes d’R+D, i amb uns actius molt per sobre del que  es donen en moltes universitat espanyoles ubicades a capitals de províncies. Un gran pol de talent que, amb la complicitat de les administracions, pot ajudar d’una manera molt significativa a  transformar l’economia d’un territori i aportar valor per generar competitivitat i llocs de treball.

Declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització
Els signants de la Declaració per a la segona industrialització del Vallès
Els signants de la Declaració per a la segona industrialització del Vallès | UAB

Els i les sotasignats, com a representants del món acadèmic, polític, econòmic i social del territori del Vallès Occidental, preocupats pel progressiu deteriorament del teixit industrial del Vallès Occidental, per la situació de deteriorament social que està produint, la caiguda constant de la capacitat productiva i augment de l’atur, gran part del qual ja és de llarga durada, fruit de la crisi econòmica que patim, amb la voluntat de revertir la situació, volem apostar per impulsar la indústria com a model del creixement econòmic que ha caracteritzat el nostre territori, i que tothom coincideix que ha de ser la base per la recuperació econòmica.

EXPOSEM:

El Vallès Occidental, amb una població de 862.369 habitants genera un 11% del PIB català i el 3% del de l’Estat Espanyol, un territori que genera una ocupació de 315.016 persones i 24.415 empreses i, malgrat aquesta fortalesa, arrossega una desocupació de més de 80.000 persones, de les quals un gran nombre no tenen cap tipus d’ingrés, amb 28.194 llocs de treball perduts a la indústria des de 2009. En aquests últims anys en aquesta comarca s’han destruït 1.470 centres de treball industrial i s’hi han executat 1.277 Expedients de Regulació d’Ocupació en els dos darrers anys.

Després de la caiguda d’un sector industrial fonamental a la comarca com era el tèxtil als anys 80, es va saber generar una reindustrialització basada en la diversificació. Aquest territori, eminentment industrial, motor econòmic i forçosa avantguarda en la sortida de la crisi, té la urgent necessitat d’estímuls i complicitats de tots els actors territorials amb la finalitat de generar creixement econòmic i ocupació, la qual cosa passa per potenciar en plenitud la seva fortalesa industrial. Cal una segona reindustrialització que faci del Vallès Occidental capdavanter en la recuperació econòmica i la millora de la qualitat laboral i social de tota la seva ciutadania.

Aquesta Comarca ha tingut, tradicionalment, un enorme dinamisme per crear sinèrgies, per establir estratègies conjuntes de desenvolupament i això ha portat a impulsar i participar en projectes com l’àmbit de la B-30 o Fem Vallès o més concrets, com el Catalonia Innovation Triangle (CIT), projectes de gran contingut per crear condicions de creixement i desenvolupament territorial, així com el Pacte per l’Ocupació de l’any 1997, pioner a tot l’Estat Espanyol, que evolucionà fins la constitució del Consorci per l’Ocupació del 2005, i multitud d’espais de concertació locals que han buscat i trobat el consens necessari per fer avançar projectes que han esdevingut comuns.

La fita d’aquesta declaració, en el marc d’altres debatudes i projectades en el mateix sentit com ara el Pacte per a la Indústria a de Catalunya, és, doncs, cercar l’acord, el pacte, la complicitat i crear la unitat necessària per tal d’iniciar un treball conjunt que tindrà un full de ruta i unes reclamacions mínimes i legítimes per tal que aquest territori posi en marxa la seva immensa capacitat de transformació, optant per fomentar unes mesures determinades de política industrial. Tornar a situar la Comarca en un entorn global i preparar uns reptes de futur que passen per un fons industrial fort, competitiu, de coneixement, amb mà d’obra qualificada i empresa competitiva.

A tal efecte DECLAREM

• OPTEM per una comarca referent en activitats industrials d’alt valor afegit que requereixen una ocupació qualificada i formada, que ofereix oportunitats a la seva ciutadania en termes d’oferta de formació ocupacional flexible, adaptada i accessible. Fer de la necessitat la oportunitat; que la capacitat d’industrialització passi de ser potencial a real.

• OPTEM per un teixit industrial innovador i competitiu, per això necessitem que el coneixement que rau en l’àmbit universitari , es transformi en innovacions tant de producte com de processos, apostant per fer arribar la innovació a l’empresa i les empreses, especialment les PIME’S , participin del sistema d’innovació del país. Resulta fonamental en aquest procés la implicació del Centres tecnològics del Vallès Occidental i la sinèrgia amb l’àmbit universitari.

• OPTEM per un pla energètic territorial, on estiguin implicats tots els agents del territori, doncs els costos energètics estan arribant a nivells insostenibles per la competitivitat de la indústria.

• OPTEM per reforçar les estructures existents de coordinació interadministrativa en matèria de creixement econòmic amb la finalitat d’impulsar els determinants del nostre futur industrial, com ara les infraestructures viàries, ferroviàries , de telecomunicacions, l’estat dels nostres polígons industrials i parcs empresarials això com els centres compartits, entre altres, amb l’objectiu final també d’una política de sòl industrial coordinada.

• OPTEM per la implantació progressiva d’un sistema basat en la formació DUAL que no solament vagi dirigit a persones joves aturats i aturades sinó que ofereixi un horitzó de futur a persones aturades majors de 45 anys i amb nivells bàsics de coneixement.

• OPTEM amb força per l’agenda europea 2020, especialment amb els objectius i eixos d’actuació establerts en el RIS3CAT, com a instrument eficaç de reindustrialització sostenible i de competitivitat energètica i impuls a la innovació, que faci especialment atractiu el territori pel desenvolupament de nous projectes industrials.

• OPTEM perquè les nostres PIME’S trobin no només el finançament necessari sinó les fórmules d’integrar recursos per competir en millors condicions, facilitant l’agrupació d’interessos i productes.

• OPTEM per una coordinació que fomenti la internacionalització de la indústria, format per administracions, agents territorials econòmics i universitats, amb el lideratge de les Cambres de Comerç i Indústria.

• OPTEM per la inversió necessària per establir una via de ferrocarril directa des de la Central Integrada de Mercaderies fins el port de Barcelona, un factor de productivitat logística fonamental, la immediata finalització del tram de l’Autovia B-40 de Abrera a Terrassa i les 20 noves estacions ferroviàries contemplades al FEM VALLÈS, no oblidant la connexió ferroviària per passatges amb l’aeroport.

• OPTEM per la simplificació i millora de la regulació que afecta l'establiment i posada en marxa d’empreses, cercant com objectiu final la uniformitat.

• OPTEM per la transformació dinàmica de la Formació Professional fent-la el suficientment flexible perquè resulti eficaç per dotar a la indústria de recursos humans que generin una ocupació de qualitat i estable.

Aquesta DECLARACIÓ unitària vol ser el principi d’un full de ruta que porti al Vallès Occidental a liderar una recuperació econòmica real per a tots els ciutadans i ciutadanes, que consolidi un model industrial competitiu basat en l’eficiència, la innovació i la qualitat de l’ocupació i que converteixi aquest territori en un referent europeu.

Data de publicació: 
05/05/2014

Afegeix un nou comentari