Sobre aquest web

Aquest lloc web ha estat desenvolupat pels Serveis Informàtics del Campus Terrassa utilitzant com a base el sistema de gestió de continguts de programari lliure Drupal. Per qualsevol consulta o informació general del web contacteu amb l'administrador del lloc web.

Drets d'autor d'aquest web

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o, si escau, la UPC està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de la UPC.

Avís legal sobre protecció de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals, recollides per mitjà dels formularis d’aquest web, seran tractades de forma confidencial. Quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya, per dur a terme una gestió correcta i respondre les consultes o suggeriments que proposeu en els formularis. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb l'administrador del lloc web.